Previous Next


Catman by Nobuyasu Sato



Nobuyasu Sato



b. 1982, Okayama, Japan



Group Exhibitions:

2011

The Color of Future, Turner Gallery, Tokyo



2008

After The Reality 2, Deitch Projects, New York

Post, ZAIM, Yokohama

Next Door Vol. 6, T&G Arts, Tokyo

Yutaka Aoki + Nobuyasu Sato, Hiromi Yoshii, Tokyo



2007

Koshiki jima de tsukuru, koshiki art project, Koshiki Jima

Warlord, Tokyo Zokei gallery, Tokyo



2006

Todd, node, Tokyo Zokei University, Tokyo

Port, Surouga gallery, Okayama